Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz informacje dotyczące plików cookies

Poniższa Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez Administratora Państwa danych osobowych na stronie www.edulab.io (dalej jako „Portal” lub „Strona internetowa”) spełniając przy tym wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest EduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652777, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, NIP: 5213759585, REGON: 366084708. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: iodo@edulab.io i bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych którym jest Pan Piotr Pietras e – mail: piotr.pietras@edulab.io.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

 • kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem danych adresowych Administratora,umieszczonych na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Przekazywanie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów (pkt.2 Polityki), w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane są przekazywane podmiotom w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to państwa podlegają przepisom Unii Europejskiej o ochronie danych w tym przepisom RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z umieszczeniem na Portalu linków odsyłających do mediów społecznościowych, są opisane na końcu niniejszego dokumentu.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Prawa Użytkownika Portalu

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych przez Administratora na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzenie prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania,zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez zgłoszenie wysłanie na adres e-mail: iodo@edulab.io bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych osobowych którym jest Pan Piotr Pietras e – mail:piotr.pietras@edulab.io

6. Pliki cookies

Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na sprzęcie użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

W ramach Portalu używamy następujących plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies (Niezbędne pliki cookies) – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby poprawnie wyświetlać strony internetowe.
 • Stałe pliki cookies – są to informacje mające na celu łatwiejsze i szybsze korzystanie z Portalu (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Pliki te między innymi zapamiętują Państwa preferencje i wybory podczas korzystania ze Strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookies (first party cookies) – są to informacje zapisywane przez obecnie przeglądaną Stronę internetową.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są to informacje wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe (Facebook, LinkedIn), w celu śledzenia Państwa wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Powyżej opisany pliki cookies dzielą się na: Niezbędne pliki cookies, Analityczne pliki cookies oraz Marketingowe pliki cookies.

Niezbędne pliki cookies pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Portalu W celu zmiany ich ustawień należy zmienić ustawienia konkretnej przeglądarki internetowej, co pozwoli na blokadę takich plików cookies. Jednocześnie zmiana pewnych ustawień w przeglądarce może spowodować, iż niektóre funkcjonalności Strony internetowej nie będą działać.

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu badania statystyk dotyczących ruchu użytkowników Strony Internetowej, a także w celu wykazania źródła tego ruchu. Dodatkowo, za pomocą analitycznych plików cookies, Administrator dowiaduje się, które zakładki Portalu są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej. Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika Portalu.

Marketingowe pliki cookies są to informacje instalowane na Portalu przez naszych partnerów, umożliwiające profilowanie reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach internetowych (np.portale społecznościowe). Na działanie marketingowych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika Portalu.

7. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega możliwość wnoszenia zmian do niniejszej Polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla użytkowników portalu Facebook

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) EduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przekazuje następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

 

1.Administrator Pani/Pana danych osobowychEduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652777, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, NIP: 5213759585, REGON: 366084708. (dalej Spółka lub Administrator). Administrator wskazuje, że wspólnie z Facebook Ireland Limited (dalej„Facebook”) działają jako współadministratorzy w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk serwisu można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
2.Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych/Inspektor ochrony danych osobowychW sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres:
ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa, za pomocą e – mail: iodo@edulab.io i bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych osobowych którym jest Pani/Pan Piotr Pietras e – mail: piotr.pietras@edulab.io
3.Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SpółkęPani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w chwili zostawienia komentarza na profilu Administratora lub kliknięciu przyciski „Lubię to!” Są to dane: Nick na profilu społecznościowy (Facebook ID), zdjęcie profilowe, inne upublicznione zdjęcia, zawartość komentarzy na stronie profilowej Administratora.
4.Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)Dane osobowe udostępnione Spółce przez portal Facebook oraz przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach: w celu prowadzenia profilu społecznościowego Spółki na portalu społecznościowym, wymiany i udostępnianiu informacji o Spółce, akcji marketingowych, na zasadach wynikających z regulaminu portalu Facebook; Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5.Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki:
– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe i podatkowe;
– właścicielowi portalu Facebook, na zasadach opisanych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
6.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Spółka nie przekazuje danych poza terytorium Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Facebooka, z wykorzystaniem klauzul umownych stosowanych przez Facebooka zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do poszczególnych krajów na zasadach określonych przez Facebooka pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy
7.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywanePani/Pana dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8.Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9.Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowychW przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10.Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj.przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
11.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowychW przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) – tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
13.Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoMa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniuSpółka może dokonywać profilowania Pani/Pana danych osobowych, ale nie podejmuje na ich podstawie decyzji odnoszących skutki prawne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla użytkowników portalu LinkedIn

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) EduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przekazuje następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1.Administrator Pani/Pana danych osobowychEduLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652777, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN, NIP: 5213759585, REGON: 366084708. (dalej Spółka lub Administrator). Administrator wskazuje, że wspólnie z LinkedIn działają jako współadministratorzy w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk serwisu można znaleźć pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
2.Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych/Inspektor ochrony danych osobowychW sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres:
ul. Postępu 14B, 02 – 676 Warszawa, za pomocą e – mail: iodo@edulab.io i bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych osobowych którym jest Pani/Pan Piotr Pietras e – mail: piotr.pietras@edulab.io
3.Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez SpółkęPani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w chwili zostawienia komentarza na profilu Administratora. Są to dane: Nick na profilu społecznościowym (LinkedIn ID), zdjęcie profilowe, inne upublicznione zdjęcia, zawartość komentarzy na stronie profilowej Administratora.
4.Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)Dane osobowe udostępnione Spółce przez portal LinkedIn oraz przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach: w celu prowadzenia profilu społecznościowego Spółki na portalu społecznościowym, wymiany i udostępnianiu informacji o Spółce, akcji marketingowych, na zasadach wynikających z regulaminu portalu LinkedIn; Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5.Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki:
– podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe i podatkowe;
– właścicielowi portalu LinkedIn, na zasadach opisanych pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
6.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Spółka nie przekazuje danych poza terytorium Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach LinkedIn, z wykorzystaniem klauzul umownych stosowanych przez Facebooka zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do poszczególnych krajów na zasadach określonych przez LinkedIn pod adresem:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl
7.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywanePani/Pana dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8.Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9.Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowychW przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10.Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj.przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
11.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowychW przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) – tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
13.Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowychMa Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoMa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniuSpółka może dokonywać profilowania Pani/Pana danych osobowych, ale nie podejmuje na ich podstawie decyzji odnoszących skutki prawne.